Thực hiện kế hoạch số 998/ĐHV-ĐT ngày 10/9/2018 về việc xét công nhận tốt nghiệp đại học chính quy  đợt 3/2018.

 Thực hiện quy trình xét tốt nghiệp theo quy định xử l‎ nghiệp vụ trên phần mềm quản l‎ đào tạo của Trường Đại học Vinh ban hành theo quyết định số 516/QĐ-ĐHV ngày 23/5/2016.

Thông báo số 1172/ĐHV-ĐT ngày 15/10/2018 về việc kiểm tra, rà soát chuẩn bị họp xét công nhận tốt nghiệp đại học chính quy đợt 3 năm 2018.

Ngày 17/10/2018 Hội đồng Viện Nông nghiệp và Tài nguyên đã tổ chức họp hội đồng xét đề xuất công nhận tốt nghiệp đại học chính quy đợt 3 năm 2018 cho các ngành: Quản l‎‎í đất đai, Quản lí tài nguyên MT, Kinh tế nông nghiệp, Nông học và Nuôi trồng thủy sản cụ thể như sau:

Tổng số sinh viên tồn đọng: 377 sinh viên đã tốt nghiệp 50 sinh viên, còn tồn đọng 327 sinh viên

Tổng số: 50 sinh viên đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp đại học chính quy đợt 3 năm 2018 có 49 sinh viên tốt nghiệp đúng hạn, 1 sinh viên tốt nghiệp quá thời gian đào tạo, 1 sinh viên có đơn xin hoãn xét tốt nghiệp vì l‎í do đã đăng k‎‎í học và học từ ngày 3/09/2018 của học kỳ I năm học 2018-2019.

Số liệu cụ thể:

- Sinh viên K55 đủ điều kiện tốt nghiệp: 35 sinh viên( Kinh tế nông nghiệp 5 SV; Nuôi trồng thủy sản: 1SV; Quản li‎ đất đai:   5 SV;  Quản lí TNMT: 24 SV

+ Xếp loại xuất sắc: 0 SV

+ Xếp loại giỏi: 0 SV

+ Xếp loại khá: 12 SV

+ Xếp loại TB: 23 SV

- Sinh viên K54 đủ điều kiện tốt nghiệp: 11 sinh viên( Kinh tế nông nghiệp 1 SV; Nông học: 1SV; Quản li‎ đất đai:   3 SV;  Quản lí TNMT: 6 SV

+ Xếp loại khá: 2 SV;

+ Xếp loại TB: 9 SV

- Sinh viên K53 đủ điều kiện tốt nghiệp: 3 sinh viên (Quản li‎ đất đai:   2 SV;  Quản lí TNMT: 1 SV

+ Xếp loại khá: 1 SV

+ Xếp loại TB: 2 SV

- Sinh viên K52 đủ điều kiện tốt nghiệp: 1 sinh viên ngành Quản lí đất đai

+ Xếp loại TB: 1 SV

Ngày 18/10/2018 Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cấp Trường đã thống nhất  cao các sinh viên của Viện Nông nghiệp và Tài nguyên đề xuất xét và phân loại ở trên đủ điều kiện xét tốt nghiệp nghiệp đại học chính quy đợt 3 năm 2018. 

Tin bài: Tạ Thị Bình