Các em sinh viên quan tâm xem file đính kèm: 

cong_van_moi_hop_tac.pdf

thong_bao_tuyen_dung.pdf