Chiều ngày 19 tháng 06 năm 2018, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá tiếp cận CDIO nhằm tổng kết, trao đổi kinh nghiệm sau một năm thực hiện triển khai giảng dạy theo tiếp cận CDIO.

Đến tham dự với hội nghị có TS. Trần Bá Tiến – trưởng phòng đào tạo, TS. Đinh Đức Tài – phó trưởng phòng KH & HTQT, TS. Nguyễn Ngọc Hiếu – PGĐ phụ trách trung tâm khảo thí, TS. Nguyễn Xuân Bình – trưởng ban nghiên cứu lý luận phát triển chương trình CDIO và đoàn chuyên gia của ban.

Tại hội nghị, TS. Nguyễn Công Thành – phó viện trưởng đã thông qua báo cáo tổng kết 1 năm thực hiện CDIO tại viện Nông nghiệp và Tài nguyên. Đã có 3 đề tài trọng điểm cấp trường về Xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Thủy sản, Nông học và Khuyến nông tiếp cận CDIO. Một trong các kết quả của đề tài là chuẩn đầu ra chi tiết cấp độ 3 và chương trình đào tạo kỹ sư ngành Thủy sản, Nông học và Khuyến nông đã được xây dựng và ban hành. Ngoài ra, đề tài cũng xây được chuẩn đầu ra chi tiết cấp độ 4 để định nghĩa và giải thích rõ hơn các mục trong chuẩn đầu ra cấp độ chi tiết 3. Trong quá trình xây dựng, chuẩn đầu ra này đã thu nhận các ý kiến đóng góp của các nhóm đối tượng liên quan như như các giảng viên, chuyên gia, doanh nghiệp, cựu sinh viên và sinh viên và đặc biệt tuân theo quy trình xây dựng theo cách tiếp cận CDIO mà nhà trường đã phổ biến.

Năm 2017, đã có 02 đề tài trọng điểm cấp trường về nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo tiếp cận CDIO đối với học phần Khoa học đất và học phần Nguyên lý thiết kế  và quản lý dự án nông nghiệp & môi trường. Các sản phẩm nghiên cứu chính là chuẩn đầu ra môn học, đề cương tổng quát, đề cương chi tiết, slide tóm tắt bài giảng, tóm tắt bài giảng, ma trận đề thi, bộ câu hỏi thi, bộ tiêu chí đánh giá học phần… đã được các nhóm nghiên cứu xây dựng và nghiệm thu thành công.

Trong năm học 2017 – 2018, Viện đã tiến hành giảng dạy 01 học phần theo tiếp cận CDIO cho khóa 58 và tiến hành các buổi seminar định kỳ hàng tháng ở cấp viện và cấp bộ môn nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chương trình, thiết kế nội dung, phuong pháp giảng dạy theo tiếp cận CDIO.

Tại hội nghị, TS. Nguyễn Hữu Hiền – trưởng bộ môn Khoa học cây trồng, ThS. Lê Minh Hải – trưởng bộ môn Nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi cũng đã có các báo cáo tổng kết công tác triển khai, xây dựng chương trình đào tạo và các hoạt động liên quan đến CDIO của bộ môn.

Hội nghị cũng đã được nghe 03 báo cáo tham luận: “Một số kinh nghiệm trong việc xây dựng và triển khai chương trình theo tiếp cận CDIO nhóm ngành Nông Lâm Ngư” của ThS. Phạm Mỹ Dung, “Trao đổi kinh nghiệm về việc liên hệ giữa chuẩn đầu ra của chương trình với chuẩn đầu ra của học phần trong xây dựng đề cương môn học theo tiếp cận CDIO” của ThS. Nguyễn Thị Hương Giang, “Trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và đánh giá theo hướng tiêp cận CDIO từ thực tiễn giảng dạy học phần Nhập môn khối ngành NLN –MT” của ThS. Cao Thị Thu Dung.

Các đại biểu trong đoàn công tác của Nhà trường, các chuyên gia của ban nghiên cứu cũng đã có các ý kiến phát biểu, chia sẻ tại hội nghị.


Bài và ảnh: Cao Thị Thu Dung