Bộ môn Khuyến nông và Phát triển nông thôn

Nguyễn Công Thành
Trần Hậu Thìn
Trần Anh Tuấn
Trần Xuân Minh
Nguyễn Thị Hà Giang
Nguyễn Thị Tiếng