Đảng bộ bộ phận

Nguyễn Đình Vinh
Nguyễn Công Thành
Đậu Khắc Tài
Nguyễn Văn Hoàn
Cao Thị Thu Dung