Đảng bộ bộ phận

Nguyễn Đình Vinh
Nguyễn Công Thành
Nguyễn Văn Hoàn
Cao Thị Thu Dung