Mục tiêu và Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng ngành Khoa học cây trồng (Mã số: 8620110) (Ban hành kèm theo Quyết định số 3537/QĐ-ĐHV ngày 22/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

File đính kèm: muc_tieucdr_khct_2023_0001.pdf