Bộ môn Chăn nuôi - Thú y

Tạ Thị Bình
Nguyễn Đình Vinh
Hoàng Thị Mai
Trần Xuân Minh
Nguyễn Thị Hương Giang
Hoàng Thị Hằng
Trần Thị Kim Ngân
Nguyễn Bảo Hưng