Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Đậu Khắc Tài
Hoàng Anh Thế
Phan Thị Quỳnh Nga
Hoàng Thị Thủy
Nguyễn Thị Thúy Hà
Vũ  Lương