Đảng bộ bộ phận

Nguyễn Đình Vinh
Đậu Khắc Tài
Nguyễn Văn Hoàn
Cao Thị Thu Dung