Chi bộ cán bộ

Lê Minh Hải
Nguyễn Đình Vinh
Nguyễn Văn Hoàn