Bộ môn Thủy sản

Phạm Mỹ Dung
Lê Minh Hải
Nguyễn Thức Tuấn
Nguyễn Thị Hồng Thắm
Trần Thị Kim Anh
Trương Thị Thành Vinh
Trần Ngọc Toàn
Nguyễn Thị Thanh
Lê  Kiểm
Đoàn Minh Huyền