Khung Chương trình dạy học trình độ thạc sĩ theo tiếp cận CDIO ngành Khoa học cây trồng (Ban hành kèm theo Quyết định số 3537/QĐ-ĐHV ngày 22/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh).

File đính kèm: khung_ct_khct_2023_0001.pdf