Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Trần Thị Tuyến
Đậu Khắc Tài
Đoàn Thị Minh Huyền
Hoàng Anh Thế
Phan Thị Quỳnh Nga