Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Trần Thị Tuyến
Đậu Khắc Tài
Nguyễn Thị Thúy Hà
Hoàng Anh Thế
Phan Thị Quỳnh Nga