Khoa Nông Lâm Ngư thông báo về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức của khoa như sau:

Xem file đính kèm: nln phan cong nhiem vu 2016.pdf