I- Tình hình chung:

- Thời gian từ 07/01/2019 đến 25/01/2019

- Số lượng môn thi tự luận: 65 môn

          - Số lượng phòng thi tự luận: 79 phòng

          - Số lượng cán bộ tham gia công tác coi thi: 20 cán bộ

          - Tổng số lượt sinh viên theo danh sách: 1758 lượt sinh viên

II- Đặc điểm cụ thể của đợt thi:

          - Giờ thi và tiến trình công việc: có 42 môn thi tổ chức thi tại cơ sở 2; 23 môn thi tổ chức thi tại cơ sở 1.

          - Tình hình sinh viên dự thi cả đợt thi:

 

Tổng số SV theo DS

Số thí sinh có mặt

Số thí sinh đến chậm

Số thí sinh vắng mặt

Cho thi

Không cho thi

1758

1750

0

0

8

- Tình hình xử lý kỷ luật đối với sinh viên và cán bộ coi thi:  

 

Đối với sinh viên

Đối với cán bộ coi thi

 

Ghi chú

Khiển trách

Cảnh cáo

Đình chỉ thi

Xử lý đặc biệt

Khiển trách

Cảnh cáo

Đình chỉ coi thi

3

0

0

0

0

0

0

 

 

Nhận xét chung:

          - Tinh thần thái độ của sinh viên: Trang phục phù hợp, phù hiệu đầy đủ, 3 sinh viên vi phạm quy chế thi .

          - Tình hình CBCT cả đợt thi:

          + Có mặt: 100%                           + Vắng mặt: 0

                     + Trách nhiệm, thái độ của người coi thi: 100% cán bộ xem thi đúng quy chế

- Các sự cố bất thường: Không có sự cố bất thường

III- Đánh giá chung:

          Kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019 (Từ ngày 7/1/2019 đến ngày 25/01/2019) diễn ra nghiêm túc và đúng quy chế.

                                                                             

                                                                                       Tin bài: Tạ Thị Bình