Chi tiết ở file đính kèm: de_an_mo_ma_nganh_thu_y_phan_chung264_gui_hoi_dong_truong.pdf