Chi tiết ở file đính kèm: de_cuong_thu_y_264_gui_hoi_dong_truong.pdf