Căn cứ, theo khung chương trình và đề cương chi tiết của ngành đào tạo kỹ sư NTTS áp dụng cho khóa 57 đã được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt; Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019; Ngày 13 tháng 2 năm 2019 Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh có quyết định số 237/QĐ-ĐHV thành lập đoàn thực tập nghề nuôi cá nước ngọt ngành Nuôi trồng thủy sản khóa 57, năm học 2018-2019. Cử 24 sinh viên 57 ngành  NTTS đi Thực tập rèn nghề Kỹ thuật nuôi ngọt tại 3 địa điểm:

1/ Trại NTTS ngọt- Hưng nguyên: 15 sinh viên

2/ Trại cá Đô Lương: 4 sinh viên

3/ Trại cá Nam Giang: 4 sinh viên

Cử các cán bộ sau phụ trách trực tiếp hướng dẫn các đoàn sinh viên thực tập:

1/ TS. Lê Minh Hải

2/ TS. Nguyễn Đình Vinh

3/ ThS. Tạ Thị Bình

Thực tập rèn nghề Kỹ thuật nuôi ngọt (8TC) của sinh viên 57 NTTS được triền khai thực hiện từ ngày 11/2- 7/4/2019 với mục đích, yêu cầu và các nội dung cụ thể như sau:

Mục đích:

- Kiến thức: Giúp sinh viên củng cố các kiến thức về các quy trình sản xuất giống và kỹ thuật nuôi trồng các đối tượng truyền thống cũng như các đối tượng thuỷ đặc sản; giúp sinh viên tiếp cận với phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp bố trí thí nghiệm, xử lý số liệu, viết báo cáo khoa học,…

- Kỹ năng: Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng thực hiện và tổ chức thực hiện các quy trình kỹ thuật, các thí nghiệm nghiên cứu khoa học, thu thập số liệu, xử lý số liệu và viết báo cáo khoa học trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản ngọt.

 - Ý thức: Hình thành ở sinh viên ý thức yêu nghề, phối hợp làm việc trong môi trường tập thể, tính trung thực trong công việc và sự kiên trì, sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn sản xuất.

Yêu cầu:

- Sinh viên phải chủ động và sáng tạo để thực hiện các nội dung trong đề cương thực tập, lên kế hoạch để thực hiện nghiêm túc các nội dung với sự hướng dẫn của cán bộ hướng dẫn cơ sở và của giảng viên hướng dẫn.

- Các nhóm sinh viên có sự đồng hướng dẫn của một cán bộ chuyên môn của cơ sở có trình độ từ kỹ sư trở lên và phù hợp với chuyên môn nghề nghiệp.

          - Sau khi đi thực tập nghề về sinh viên phải viết một báo cáo thực tập nghề và nộp cho Bộ môn tất cả các tài liệu liên quan như sổ nhật ký thực tập, sổ số liệu thô, xác nhận và nhận xét của cơ sở thực tập. Trên cơ sở đó giáo viên hướng dẫn giúp đỡ sinh viên hoàn thiện báo cáo thực tập nghề.

          - Báo cáo thực tập tốt nghiệp được bộ môn đánh giá bằng điểm số.

Nội dung thực tập

-    Tìm hiểu về các công trình nuôi trồng thủy sản nước ngọt tại cơ sở thực tập

-    Tìm hiểu và tham gia sản xuất giống một số đối tượng cá nước ngọt tại cơ sở

-    Tìm hiểu và tham gia nuôi thương phẩm một số các đối tượng cá nước ngọt tại cơ sở

-    Ngoài ra, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, sinh viên sẽ chia nhóm xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết các chuyên đề, khi được cán bộ hướng dẫn của cơ sở thực tập và giáo viên hướng dẫn chấp nhận sinh viên sẽ triển khai và thực hiện các chuyên đề đó.

Một số hình ảnh tại cơ sở thực tập:

Sinh viên thực tập tại Trại nuôi trồng thủy sản nước ngọt – Hưng nguyên

Sinh viên thực tập tại Trại Nam Giang – Nam Đàn

Sinh viên thực tập tại trại Đô Lương

Sinh viên đang chăm sóc cá thí nghiệm

Sinh viên kiểm tra cá cho sinh sản

Sinh viên đang điều trị cho cá bị bệnh

Tin bài: Tạ Thị Bình