TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 08 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

07/10

 

- 15h00: Họp chi bộ cán bộ Viện NN và TN (VP Viện)

- 19h00: Đại hội mẫu chi đoàn – lớp 57K QLĐĐ – QLTNMT (A5.203)

Ba

08/10

 

 

- 19h00: Đại hội các chi đoàn – lớp đầu năm học (Nhà học A5)

09/10

 

 

 

Năm

10/10

 

 

 

Sáu

11/10

 

 

 

Bảy

12/10

 

 

 

CN

13/10

 

 

 

Cả tuần

- 57K NH, 57K NTTS thực tập tại các doanh nghiệp phía Nam