TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 11 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

28/10

 

 

Ba

29/10

- Lãnh đạo Viện và bộ môn Thủy sản & Chăn nuôi công tác và làm việc tại C.P. Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bình Thuận)

 - 10h30: Họp chi bộ HVSV Viện Nông nghiệp và Tài nguyên (VP Viện NN và TN)

- Lãnh đạo Viện và bộ môn Thủy sản & Chăn nuôi công tác và làm việc tại C.P. Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bình Thuận)

 

30/10

- Lãnh đạo Viện và bộ môn Thủy sản & Chăn nuôi công tác và làm việc tại C.P. Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bình Thuận)

- Lãnh đạo Viện và bộ môn Thủy sản & Chăn nuôi công tác và làm việc tại C.P. Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bình Thuận)

 

Năm

31/10

- Lãnh đạo Viện và bộ môn Thủy sản & Chăn nuôi công tác và làm việc tại C.P. Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bình Thuận)

- Lãnh đạo Viện và bộ môn Thủy sản & Chăn nuôi công tác và làm việc tại C.P. Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bình Thuận)

 

Sáu

01/11

- Lãnh đạo Viện và bộ môn Thủy sản & Chăn nuôi công tác và làm việc tại C.P. Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bình Thuận)

- Lãnh đạo Viện và bộ môn Thủy sản & Chăn nuôi công tác và làm việc tại C.P. Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bình Thuận)

 

Bảy

02/11

 

 

 

CN

03/11

 

 

 

Cả tuần

- 57K NTTS thực tập tại các doanh nghiệp phía Nam