Thông báo tuyển dụng của Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp Dabaco thuộc Công ty CPTĐ Dabaco Việt Nam.

Thời gian phỏng vấn tuyển dụng tại Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, trường Đại học Vinh: Tháng 05/2019