Thời gian phỏng vấn tuyển dụng: 8h30, ngày 06/05/2019 tại Văn phòng Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

File đính kèm: tb_tuyen_dung.PDF