Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long tuyển dụng 5 - `10 nhân viên nam.

Thời gian phỏng vấn: 8h00, ngày 08/05/2019 tại Viện Nông nghiệp và Tài nguyên.

Chi tiết xem ở file đính kèm: thong_bao_tuyen_dung_dhv.pdf