- Mã ngành: 7620102

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: A00 (Toán - Lý - Hóa), B00 ( Toán - Hóa - Sinh), D01 (Toán - Văn - Anh), B08 (Toán - Sinh - Anh)

- Mục tiêu đào tạo:

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về khoa học nông nghiệp, kinh doanh và quản lý nông nghiệp. Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về cách thức thực hiện các chức năng quản lý như lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, có kỹ năng tổ chức thông tin, tuyên truyền, đào tạo và tập huấn, chuyển giao công nghệ, xây dựng mô hình, mở rộng sản xuất-kinh doanh, tư vấn và cung cấp dịch vụ cần thiết phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Vị trí công tác: Sinh viên tốt nghiệp kỹ sư ngành Khuyến nông có khả năng đảm nhiệm công tác quản lí và điều hành sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn như: Cán bộ kỹ thuật, cán bộ nghiên cứu, cán bộ khuyến nông, cán bộ quản lí, cán bộ thị trường.

Nơi làm việc:

+ Cơ quan quản lí nhà nước: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Trung  tâm khuyến nông Quốc gia, Sở Nông nghiệp và PTNT, Phòng Nông nghiệp, Trung tâm khuyến nông tại các tỉnh, huyện; Chi cục bảo vệ thực vật cấp tỉnh, Trạm bảo vệ thực vật huyện, Trung tâm giống cây trồng, Hội làm vườn, Hội nông dân, Ban dân tộc miền núi, Ban định canh định cư, tổ chức kinh tế, xã hội và đoàn thể các cấp.

+ Các doanh nghiệp sản xuất nông lâm nghiệp,  trang trại, cơ sở chế biến, marketing nông lâm thủy sản, các hợp tác xã.

+ Các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và Viện nghiên cứu về nông lâm ngư nghiệp và PTNT

+ Làm việc trong các tổ chức Quốc tế, các công ty tư vấn về kinh tế; các tổ chức xã hội nghề nghiệp và nông thôn; các chương trình/ dự án về khuyến nông và phát triển nông thôn.

Cơ hội việc làm, khẳ năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

+ 100% sinh viên có việc làm ngay sau khi ra trường

+ Hình thành thói quen và khả năng tự học, học suốt đời, có khả năng cập nhật kiến thức để phục vụ cho công việc, học tập và nghiên cứu

+ Có khả năng học tiếp các chương trình đào tạo bằng 2 cũng như nâng cao trình độ ở các bậc sau đại học về lĩnh vực nông nghiệp và PTNT.