Thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là trong việc thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, năm 2018, Trường Đại học Vinh tiếp tục hỗ trợ cho sinh viên đăng ký học vào các ngành Nông học, Nuôi trồng thủy sản, Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý đất đai, Khuyến nông, Chăn nuôi.

Xin xem file đính kèm:20180727_5.pdf