Viện Nông nghiệp và Tài nguyên trân trọng thông báo hình ảnh biểu trưng chính thức sử dụng trong các hoạt động và ấn phẩm của Lễ kỷ niệm 20 năm khoa Nông Lâm Ngư - các ngành nông lâm ngư.