PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN LÃNH ĐẠO VIỆN NÔNG NGHIỆP  VÀ TÀI NGUYÊN

 

TT

 

Họ và tên

Chức vụ

Các lĩnh vực được phân công phụ trách

Phạm vi được giao quản lý, phụ trách

Người phối hợp xử lý hoặc xử lý khi văng mặt có lý do

1

 

Nguyễn Đình Vinh

SĐT: 0914.970.709

Email:vinhnguyendinhdhv@gmail.com

 

Viện trưởng

Chỉ đạo điều hành toàn diện các hoạt động của Viện và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:

- Công tác chính trị tư tưởng và thi đua khen thưởng;

- Công tác tổ chức cán bộ;

- Công tác Kế hoạch – Tài chính;

- Công tác nghiên cứu khoa học;

- Đào tạo sau đại học;

- Hợp tác với các doanh nghiệp và các đối tác ngoài trường;

- Phụ trách Bộ môn Thủy sản và Chăn nuôi.

 

Toàn Viện

TS. Nguyễn Công Thành

2

Nguyễn Công Thành

SĐT: 0904.159.379

Email:ngcongthanh@yahoo.com

Phó Viện trưởng

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:

- Đào tạo đại học chính quy;

- Phối hợp với Đ/C Viện trưởng phụ trách công tác đào tạo sau đại học;

- Thực hành, thí nghiệm, cơ sở vật chất và các trại thực nghiệm;

- Công tác phát triển chương trình theo tiếp cận CDIO, giáo trình, học liệu.

- Phụ trách Bộ môn Khuyến nông và PTNT; Bộ môn Khoa học cây trồng.

- Các BM lĩnh vực phụ trách;

- Trợ lý đào tạo, cố vấn học tập chính quy;

- Các phòng thí nghiệm và trại thực nghiệm;

- Cơ sởvật chất thuộc viện quản lý.

ThS. Đậu Khắc Tài

3

ThS. Đậu Khắc Tài

SĐT: 0917.183.368

Email:taidkv@vinhuni.edu.vn

 

 

Phó Viện trưởng

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:

- Đào tạo không chính quy;

- Công tác quản lý học viên, sinh viên;

- Công tác thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng;

- Công tác truyền thông, quảng bá tuyển sinh;

- Hoạt động của các đoàn thể;

- Phụ trách Bộ môn Quản lý đất đại; Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

- Các BM lĩnh vực phụ trách;

- Cố vấn học tập đào tạo không chính quy chính quy;

- Công tác học sinh – sinh viên;

 

 

TS. Nguyễn Công Thành

Bản phân công đã có sự thống nhất trong Ban lãnh đạo Viện, có hiệu lực từ ngày 16 tháng 09 năm 2018 và sẽ có sự thay đổi cho phù hợp với từng thời điểm.