Khuyến nông (tiếng Anh là Agriculture Extension) được hiểu là hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, thông tin, truyền bá kiến thức và đào tạo tay nghề cho nông dân nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Chương trình khuyến nông là tập hợp những dự án, nhiệm vụ khuyến nông để phục vụ mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn của ngành và địa phương trong từng giai đoạn cụ thể. Bao gồm tên chương trình, mục tiêu khái quát, tên các dự án, nhiệm vụ khuyến nông đến chương trình, địa bàn triển khai và kết quả dự án.

Chương trình đào tạo ngành Khuyến nông sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về khoa học nông nghiệp, kinh doanh và quản lý nông nghiệp. Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về cách thức thực hiện các chức năng quản lý như lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, có kỹ năng tổ chức thông tin, tuyên truyền, đào tạo và tập huấn, chuyển giao công nghệ, xây dựng mô hình, mở rộng sản xuất-kinh doanh, tư vấn và cung cấp dịch vụ cần thiết phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng tổ chức, quản lý và thực hiện các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, các chương trình khuyến nông, có khả năng đánh giá, phân tích những khó khăn về kỹ thuật hoặc về kinh tế xã hội mà nông thôn đang gặp phải, từ đó đề xuất những giải pháp với sự tham gia của người dân; Xây dựng đề án, thực hiện những chương trình nghiên cứu kế hoạch phát triển nông thôn và phân tích những chính sách nông nghiệp liên quan đến nông dân.

05 lý do để bạn lựa chọn học ngành Khuyến nông

 Trường Đại học Vinh