Ngày 7 tháng 5 năm 2019, Bộ môn Quản lý đất đai tổ chức seminar khoa học tại phòng B3-102. Buổi sinh hoạt có đầy đủ giảng viên của Bộ môn và các giảng viên mời từ bộ môn QLTNMT và một số sinh viên K56 tham dự, ThS. Phạm Thị Hà trình bày seminar “Các phương pháp định giá đất đai và bất động sản hiện nay dưới góc nhìn của lý thuyết vị thế chất lượng”. Nội dung chính của chuyên đề: Đưa ra các phương pháp định giá đất đai và bất động sản dưới góc nhìn của lý thuyết vị thế chất lượng: Phương pháp so sánh trực tiếp, phương pháp thu nhập, phương pháp chi phí, phương pháp thặng dư. Đồng thời chuyên đề còn đưa ra một số luận điểm về Giá trị đất đai và các quan điểm về giá trị đất đai.

Một số vấn đề đã được đưa ra trao đổi tại buổi seminar:

- Đối với đối tượng là nhà đầu tư BĐS thì phương pháp thặng dư thường được sử dụng phân tích từ góc độ của nhà đầu tư phát triển bất động sản các khoản thu nhập và chi phí sẽ hình thành trong tương lai. Mức độ tin cậy của kết quả định giá bằng phương pháp này phụ thuộc vào việc xác định chính xác phương thức sử dụng đất tốt nhất, chi phí và lợi nhuận bình quân của công trình.

- Giá đất bị tác động bởi rất nhiều yếu tố vì vậy để xác định được hàm nội suy giá đất tương đối chính xác thì cần thu thập mẫu giá của đa dạng thửa đất.

Tin bài: Phạm Hà