Chi tiết bài báo: tom_gai_fulltext_hanh_ria1.doc

Bài báo đăng tại tạp chí số 2/2018 của Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Nha Trang, trang 24