Viện Nông nghiệp và Tài nguyên thông báo tuyển sinh Cao học thạc sỹ đợt 1 năm 2020 chuyên ngành Khoa học cây trồng (Mã số: 8.62.01.10) và Nuôi trồng thủy sản (Mã số: 8.62.03.01).